Kontakt

Mastec Frenzak Sp. z o. o
ul. Jasna 1-5
43-190 Mikolow, POLAND
Tel +48(0)32 226 42 22
Fax +48(0)32 226 42 23
E-mail info@mastec.se